Запорізький відокремлений підрозділ ГО 'По боротьбі з корупцією та незаконною діяльністю'

Типове положення про відокремлеий підрозділ

Типове положення про відокремлеий підрозділТипове положення про відокремлеий підрозділ

Типове положення про відокремлений підрозділ ГО «По боротьбі з корупцією та незаконною діяльністю»

1. Загальні положення

1.1. Відокремлені підрозділи ГО «По боротьбі з корупцією та незаконною діяльністю» (надалі – Організації) створюються (припиняють діяльність) рішенням Правління, в порядку встановленому діючим законодавством та Статутом.
1.2. Відокремлені підрозділи створюються за територіальною ознакою, згідно з адміністративно-територіальним устроєм України, та не мають статусу юридичної особи. Відокремлені підрозділи Організації діють на підставі Статуту та Положення про відокремлені підрозділи, що затверджується рішенням Правління. Положення про відокремлений підрозділ не повинно суперечити нормам чинного законодавства України, Статуту ГО «По боротьбі з корупцією та незаконною діяльністю» та цьому Типовому положенню.
1.3. В межах відповідних адміністративно-територіальних одиниць відокремленими підрозділами є - Кримський республіканський, обласні, Київський і Севастопольський міський відокремлені підрозділи, а також районні, районні в містах, міські (в містах обласного підпорядкування) відокремлені підрозділи ГО «По боротьбі з корупцією та незаконною діяльністю».

2. Мета та завдання відокремлених підрозділів.

2.1. Метою відокремлених підрозділів є: сприяння в установленому порядку боротьбі з корупцією та незаконною діяльністю, громадський контроль за дотриманням Конституції та законів України посадовими особами державних органів влади, органів місцевого самоврядування, правоохоронних органів, прокуратурою та судами, та захист прав і законних інтересів членів Організації.
2.2 Завданнями відокремленого підрозділу є: 
2.2.1. громадська підтримка Президента України по очищенню суспільства від корупції;
2.2.2. сприяння розвитку і зміцненню демократичної, соціальної і правової держави, верховенства права та законів;
2.2.3. сприяння підвищенню в суспільстві рівня поваги до закону і правопорядку;
2.2.4. сприяння підвищенню авторитету органів прокуратури України;
2.2.5. сприяння правоохоронним органам, які відповідно до законодавства України здійснюють функції у сфері протидії корупції та незаконної діяльності;
2.2.6. участь у заходах запобігання та протидії корупції та боротьбі з незаконною діяльністю (крім випадків, коли це віднесено законом до компетенції уповноважених суб'єктів у сфері протидії корупції та боротьби з незаконною діяльністю);
2.2.7. здійснення комплексу організаційних, інформаційних заходів відповідно до Конституції і законів України з метою неухильного дотримання законності й відкритості в діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування;
2.2.8. громадський контроль за діяльністю державних органів влади та їх посадових осіб, органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб, за забезпеченням норм службової етики державними службовцями та осіб прирівняних до них;
2.2.9. сприяння практичному здійсненню місцевих, регіональних, державних та міжнародних програм, що спрямовані на профілактику корупції та боротьбу з незаконною діяльністю;
2.2.10. сприяння розвитку громадянського суспільства в загальній концепції розвитку держави через участь у соціальному діалозі громадськості та влади;
2.2.11. здійснення аналізу ефективності реалізації заходів, що вживаються для запобігання і протидії корупції та боротьбі з незаконною діяльністю в Україні органами державної влади та управління, спеціально уповноваженими суб’єктами у сфері протидії корупції та боротьби з незаконною діяльністю, інститутами громадянського суспільства та іншими організаціями й установами;
2.2.12. сприяння підвищенню авторитету органів влади та ефективності реалізації державної антикорупційної стратегії, консолідації зусиль всіх інститутів громадянського суспільства;
2.2.13. організація та здійснення громадського контролю за виконанням законів у сфері запобігання і протидії корупції на підставі та в порядку, визначеному законами;
2.2.14. забезпечення громадського контролю за використанням коштів державного бюджету і місцевих бюджетів;
2.2.15. сприяння реалізації прав громадян на отримання достовірної інформації, правової допомоги;
2.2.16. сприяння засобам масової інформації, інформаційним агентствам у неупередженому, вільному, достовірному висвітленню порушень антикорупційного законодавства України;
2.2.17. інформування широких кіл громадськості про заходи, які вживаються керівництвом держави, державними, правоохоронними та іншими органами у сфері запобігання та протидії корупції;
2.2.18. сприяння у забезпеченні національної безпеки України та її державних інтересів, підтримці громадського правопорядку, боротьбі зі злочинністю та правопорушеннями;
2.2.19. сприяння поширенню і вживанню досвіду у сфері соціальної, антикорупційної і правової захищеності громадян;
2.2.20. надання правової допомоги фізичним та юридичним особам;
2.2.21. організація і проведення мирних заходів, акцій, демонстрацій та мітингів;
2.2.22. здійснення організаційної і методичної допомоги з питань правової захищеності;
2.2.23. проведення учбових практикумів, семінарів, засідань «круглих столів», конференцій, шкіл, дискусій, соціологічних досліджень.
2.2.24. сприяння боротьбі з незаконним ігровим бізнесом;
2.2.25. участь у протидії незаконних забудов;
2.2.26. сприяння правоохоронним органам у боротьбі з незаконним обігом наркотичних засобів та прекурсорів;
2.2.27. громадський контроль за збором та використанням податків, сплачених платниками податків;
2.2.28. розробка та сприяння реалізації програм реформування різних сфер життя українського суспільства;
2.2.29. сприяння створенню антикорупційних умов для розвитку освіти, праці та відпочинку, культурного та фізичного розвитку дітей, підлітків та молоді, наданню соціально-побутової допомоги малозабезпеченим та незахищеним верствам населення;
2.2.30. здійснення інформаційно-аналітичної роботи з метою виявлення та усунення причин і умов, які сприяють корупції та незаконній діяльності, прогнозування та розробка пропозицій і рекомендацій щодо підвищення ефективності протидії корупційним правопорушенням та протидії незаконній діяльності;
2.2.31. поновлення законних прав та інтересів фізичних та юридичних осіб постраждалих внаслідок корупційних діянь;
2.2.32. висвітлення корупційних діянь в засобах масової інформації;
2.2.33. надання консультативно-методичної допомоги в галузі права, щодо дотримання прав людини;
2.2.34. здійснення громадського контролю за дотриманням прав людини;
2.2.35. створення експертних груп за актуальними напрямками та залучення фахівців для участі в опрацюванні важливих питань забезпечення прав людини в діяльності правоохоронних органів, органів місцевого самоврядування;
2.2.36. захист, відстоювання і зміцнення принципів права у суспільних відносинах;
2.2.37. відстоювання основ соціальної справедливості, надання соціальної допомоги потребуючим;
2.2.38. інформування органів державної влади про можливі ознаки корупційних діянь посадових та службових осіб;
2.2.39. сприяння в збереженні та реставрації пам'ятників історії, культури та архітектури;
2.2.40. сприяння у створенні спортивних секцій та секцій з прикладного спорту;
2.2.41. організація та проведення спортивних змагань, змагань з прикладного спорту;
2.2.42. пропаганда здорового способу життя, вихованню морально-етичних, вольових та інтелектуальних здібностей особи, спільної реалізації та захисту законних соціальних, економічних, соціально-культурних спортивних та інших інтересів громадян.
2.2.43. сприяння культурно-духовному відродженню;
2.2.44. організаційна та фінансова підтримка та участь в розробці і реалізації науково-дослідницьких, культурно-просвітницьких проектів та програм, спрямованих на забезпечення духовних і матеріальних потреб населення, на розвиток галузей науки та виробництва, що забезпечують науково-технічний та економічний прогрес, сприяють розвитку системи місцевого самоврядування, реформування системи житлово-комунального господарства;
2.2.45. сприяння в збереженні та відтворення природних ресурсів;
2.2.46. налагодження та сприяння розширенню співробітництва у сфері охорони та захисту довкілля, а також розв‘язання екологічних проблем;
2.2.47. розширення участі громадськості у формуванні екологічної політики, підготовці рішень, реалізація яких може вплинути на стан довкілля; участі громадськості в освітніх, наукових, культурних програмах та діяльності з питань довкілля;
2.2.48. сприяння екологічним громадським організаціям, громадянам, громадам та іншим заінтересованим суб'єктам у їх діяльності з питань довкілля;
2.2.49. розвиток екологічної освіти, науки та культури, просвітницька діяльність, виконання програм, пов'язаних з розвитком природоохоронної справи та спрямованих на розвиток демократичного громадянського суспільства;
2.2.50. сприяння розробці та здійсненню програм, проектів та ініціатив, участь у розробленні проектів відповідних актів органів державної влади та місцевого самоврядування, спрямованих на розвиток природоохоронної справи, захисту екологічних прав, охороні, збереженню та захисту довкілля;
2.2.51. залучення широких верств громадськості, підприємств, установ, організацій, органів державної влади та органів місцевого самоврядування до вирішення екологічних проблем;
.2.2.52. запобігання забрудненню довкілля, екологічний моніторинг та незалежна екологічна експертиза; вивчення впливу екологічних чинників на здоров'я людини;
2.2.53. збирання, аналіз, поширення та забезпечення доступу до екологічної інформації, створення власних екологічних інформаційних систем і баз даних, видання бюлетенів та іншої друкованої продукції, підготовка аудіо-візуальних матеріалів.
2.2.54. сприяння проведенню ідейно-виховної та агітаційно-пропагандистської роботи щодо виховання у громадян України почуття любові до Батьківщини, вірності народу і державі, формування патріотичної позиції у ставленні до подій суспільного життя, свідомої непримиренності до корупції, казнокрадства, свавілля, демагогії і непрофесіоналізму у державному управлінні, стимулювання їх активної особистої участі у громадській діяльності для досягнення мети і виконання завдань Організації
2.2.55. сприяння військово-патріотичному вихованню молоді, сприяння суспільному, професійному і моральному становленню молодих людей, знаходженню ними гідного місця в суспільстві.
2.2.56. ведення інших видів діяльності, пов'язаних з досягненням статутної мети, які не заборонені законодавством.
2.3. Для виконання статутних завдань відокремлені підрозділи в порядку, встановленому чинним законодавством України, та відповідно до Статуту Організації:
2.3.2. здійснюють громадський контроль діяльності органів державної влади через участь в громадських радах при органах влади, шляхом проведення громадської експертизи діяльності органів виконавчої влади та проведенням моніторингу стану корупції та незаконної діяльності, в порядку встановленому законодавством України;
2.3.3. підтримують законодавчі ініціативи, ініціюють різні починання в галузі науки, охорони здоров`я, освіти, працевлаштування, направлені на реалізацію та захист соціальних, громадянських, економічних та культурних прав різних верств населення;
2.3.4. координують діяльність членів Організації, що перебувають на обліку у відокремленому підрозділі, спрямовану на досягнення основних статутних завдань Організації, та проводить громадські заходи по протидії корупції та незаконної діяльності;
2.3.5. сприяють створенню безкорупційних умов для освітнього, творчого, культурного та фізичного розвитку дітей, підлітків та молоді;
2.3.6. сприяють створенню антикорупційних умов для розвитку освіти, праці та відпочинку, наданню соціально-побутової допомоги малозабезпеченим та незахищеним верствам населення;
2.3.7. сприяють відкриттю і діяльності центрів підготовки громадських спеціалістів для антикорупційної роботи та боротьбі з незаконною діяльністю;
2.3.8. сприяють поширенню інформації, науково- методичних матеріалів, періодичної преси та сприяє в проведенні науково-практичних конференцій та інших заходів науково-просвітницького характеру в галузі попередження й подолання корупції та боротьбі з незаконною діяльністю;
2.3.9. розробляють та поширює методичні та інформаційні матеріали, літературу щодо вирішення проблем просвіти, соціального захисту, культурно-освітнього розвитку щодо попередження і подолання корупції та незаконної діяльності;
2.3.10. беруть участь у проведенні інформаційної та просвітницької діяльності через засоби масової інформації, періодичні видання, власні публікації, видання з питань попередження та подолання корупції та боротьби з незаконною діяльністю;

3. Права та обов’язки членів Організації у відокремленому підрозділі.

3.1. Члени Організації, що перебувають на обліку у відокремленому підрозділі, мають право:
3.1.1. безпосередньо брати участь у заходах, акціях та інших формах діяльності Організації;
3.1.2. висувати свою та інші кандидатури, обирати та бути обраними до складу всіх статутних органів Організації та відокремленого підрозділу, на всі виборні посади;
3.1.3. вносити пропозиції до статутних органів усіх рівнів з будь-яких питань, пов’язаних з діяльністю Організації та відокремленого підрозділу, і відстоювати свою точку зору до прийняття статутними органами відповідного рішення по суті;
3.1.4. отримувати необхідну інформацію про діяльність Організації та відокремленого підрозділу;
3.1.5. бути присутніми на зборах, засіданнях статутних органів при обговоренні питань, безпосередньо пов’язаних з ними;
3.1.6. апелювати до статутних органів Організації будь-якого рівня;
3.1.7. бути захищеними з боку Організації та відокремленого підрозділу від безпідставних переслідувань за власні погляди і переконання;
3.1.8. отримувати від Організації фінансову допомогу і підтримку відповідно до законодавства України;
3.1.9. вільно виходити з організації за власною письмовою заявою.
3.2. Члени Організації, що перебувають на обліку у відокремленому підрозділі, зобов'язані:
3.2.1. дотримуватися вимог Статуту Організації, виконувати взяті на себе обов’язки і доручення;
3.2.2. власною активною діяльністю сприяти реалізації мети Організації;
3.2.3. брати активну участь у здійсненні статутних завдань Організації;
3.2.4. виконувати рішення керівних органів Організації та відокремленого підрозділу;
3.2.5. надавати всебічну допомогу на виборах в органи державної влади та місцевого самоврядування кандидатам, які підтримуються Організацією;
3.2.6. всебічно сприяти зміцненню авторитету Організації, залучати до організації нових членів;
3.2.7. дотримуватись норм моралі та етики, бути прикладом у служінні патріотичній ідеї.

4. Органи управління відокремленого підрозділу.

4.1. Органами управління відокремленого підрозділу є Загальні збори відокремленого підрозділу, Голова підрозділу, Правління підрозділу. Вищим керівним органом відокремленого підрозділу є Загальні збори відокремленого підрозділу (далі - Збори). Колегіальним виконавчим органом управління відокремленого підрозділу в період між Зборами відокремленого підрозділу є Правління підрозділу. Вищою посадовою особою відокремленого підрозділу є Голова підрозділу, що за посадою є членом Правління підрозділу, який здійснює поточне керівництво діяльністю відокремленого підрозділу та його Правління:
4.2. Чергові Збори скликаються в міру необхідності, але не рідше одного разу на рік. В позачерговому порядку Збори скликаються за рішенням Голови підрозділу, Правління підрозділу, на вимогу більшості членів відокремленого підрозділу Організації, що перебувають на обліку у відокремленому підрозділі, про що вони надсилають письмове повідомлення на ім'я Голови підрозділу або Голови Організації. Рішення можуть прийматися в порядку письмового опитування. Головує на Зборах відокремленого підрозділу Голова підрозділу, якщо загальними Зборами відокремленого підрозділу не прийнято іншого рішення;
4.3. У разі необхідності позачергові Збори відокремленого підрозділу можуть бути скликані Головою або Правлінням. При цьому в разі конфлікту рішень між керівництвом відокремленого підрозділу та Організації остаточним є рішення керівництва Організації (Голови або Правління). В разі прийняття керівництвом Організації (Головою, Правлінням) спеціального рішення щодо головування на Зборах відокремленого підрозділу, це рішення є остаточним і підлягає безумовному виконанню Зборами відокремленого підрозділу;
4.4. Дата, місце та порядок денний проведення чергових Зборів відокремленого підрозділу визначається Правлінням підрозділу, про що члени Організації, що перебувають на обліку у відокремленому підрозділі сповіщаються письмовим повідомленням, підписаним Головою підрозділу. Таке повідомлення надсилається поштою або факсом не пізніше ніж за 14 днів до проведення Зборів за останньою зареєстрованою адресою члена Організації.
4.5. 3бори відокремленого підрозділу вважаються легітимними, якщо на них присутні більше половини членів, що перебувають на обліку у відокремленого підрозділу. Рішення Зборів з питань, зазначених в пункті 7.3.5.2., 7.3.5.3 приймається 3/4 членів відокремленого підрозділу, присутніх на Зборах, з решти питань рішення приймаються більшістю голосів.
4.6. До компетенції Загальних Зборів відокремленого підрозділу належать:
4.6.1. визначення основних напрямків та програм діяльності відокремленого підрозділу;
4.6.2. висловлення недовіри Голові підрозділу з одночасним поданням Голові Організації кандидатур для призначення на посади Голови підрозділу;
4.6.3. обрання делегатів на роговий та позачерговий З’їзд Організації;
4.6.4. вирішення інших питань щодо діяльності відокремленого підрозділу, в тому числі і повноважень наданих Правлінню підрозділу.
4.7. Правління підрозділу підзвітне Загальним зборам відокремленого підрозділу та Голові Організації, складається з трьох осіб (голова підрозділу, перший заступник голови підрозділу та заступник голови підрозділу), які призначаються на посади наказом Голови. Термін повноважень Правління відокремленого підрозділу три роки, Правління здійснює свої повноваження до призначення нового складу Правління в порядку передбаченому цим Статутом. Члени Правління відокремленого підрозділу не одержують заробітну плату за свою роботу в цих органах. 
4.8. Повноваження Правління відокремленого підрозділу:
4.8.1. колегіальне керівництво діяльністю відокремленого підрозділу в період між зборами;
4.8.2. виконання рішень загальних зборів відокремленого підрозділу і рішень керівних органів Організації;
4.8.3. затвердження планів діяльності, які випливають з статутних завдань Організації;
4.8.4. визначення дати, місця проведення,повістки чергових Загальних зборів відокремленого підрозділу;
4.8.5. сприяння розширенню джерел фінансування Організації;
4.8.6. здійснення інших повноважень, що не віднесені до компетенції Зборів.
4.9. Правління збирається на чергові засідання не менше як один раз на квартал, а в позачерговому порядку - на вимогу Голови підрозділу, або більшості Правління підрозділу.
4.9.1. Правління підрозділу вправі приймати рішення, якщо в засіданні взяла участь не менше 60% членів Правління підрозділу.
4.9.2. Рішення приймаються простою більшістю голосів членів Правління підрозділу, присутніх на засіданні Правління підрозділу.
4.9.3. При прийнятті рішень кожен член Правління підрозділу має один голос. Рішення Правління підрозділу оформляється протоколом за підписом Голови підрозділу.
4.9.4. Дата, місце та порядок денний засідань Правління підрозділу визначаються Головою підрозділу, про що члени Правління підрозділу сповіщаються письмовим повідомленням, підписаним Головою підрозділу. Такі повідомлення надсилаються поштою або факсом не пізніше ніж за 10 днів до визначеної дати проведення засідання за останньою зареєстрованою адресою члена Правління.
4.10. Кожен член Правління підрозділу має право репрезентувати відокремлений підрозділ у відносинах з органами державної влади та місцевого самоврядування, громадськими об'єднаннями, зарубіжними організаціями у межах повноважень.
4.11. Голова підрозділу призначається на посаду, звільняється або відсторонюється від посади наказом Голови.
4.12. Голова підрозділу має такі повноваження:
4.12.1. діє від імені відокремленого підрозділу без доручення та представляє його інтереси у стосунках з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, незалежно від форми власності, а також із зарубіжними організаціями в міжнародних зв’язках і відносинах;
4.12.2. за посадою є членом Правління підрозділу, головує на засіданнях Правління підрозділу;
4.12.3. здійснює керівництво діяльністю відокремленого підрозділу та Правління підрозділу;
4.12.4. скликає чергові та позачергові Збори відокремленого підрозділу;
4.12.5. скликає засідання Правління підрозділу;
4.12.6. визначає дату, місце та порядок денний засідань Правління підрозділу;
4.12.7. здійснює загальне керівництво підготовкою питань, які підлягають розгляду Зборами та Правлінням відокремленого підрозділу;
4.12.8. підписує протоколи Правління підрозділу;
4.12.9. видає накази обов’язкові для виконання членами Організації відокремленого підрозділу;
4.12.10. інформує Правління про стан справ у відокремленому підрозділі;
4.12.11. розглядає та реагує на пропозиції та скарги громадян;
4.12.12. забезпечує організаційну та кадрову роботу відокремленого підрозділу;
4.12.13. здійснює оперативне інформування з питань діяльності відокремленого підрозділу;
4.12.14. веде та зберігає протоколи засідань Правління відокремленого підрозділу;
4.12.15. відповідає за ведення внутрішньої документації Правління підрозділу;
4.12.16. контролює сплату членських внесків членами Організації, що перебувають на обліку в відокремленому підрозділі;
4.12.17. представляє Загальним зборам відокремленого підрозділу звіт про свою роботу.
4.12.18. несе персональну відповідальність за збереження та використання майна та коштів переданих Організацією для функціонування відокремленого підрозділу.
4.13. на період тимчасової відсутності Голови підрозділу його обов'язки виконує перший заступник голови підрозділу, який має право без довіреності здійснювати повноваження Голови підрозділу.

5. Заключні положення.

5.1. Майно та кошти відокремленого підрозділу формуються за рахунок майна та коштів переданого відокремленому підрозділу Організацією та є власністю Організації.
5.2. Майно та кошти Організації передані відокремленому підрозділу спрямовуються на досягнення статутної мети діяльності Організації.
5.3. Припинення діяльності відокремленого підрозділу відбувається у відповідності до чинного законодавства України.


Создан 17 фев 2015  Комментарии       
Имя или Email


При указании email на него будут отправляться ответы
Как имя будет использована первая часть email до @
Сам email нигде не отображается!
Зарегистрируйтесь, чтобы писать под своим ником
УКРАЇНА - ПОНАД УСЕ! Розробка сайту