Запорізький відокремлений підрозділ ГО 'По боротьбі з корупцією та незаконною діяльністю'

Статут

Статут Статут Громадської організації «По боротьбі з корупцією та незаконною діяльністю»

 
 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 1.1 Громадська організація «По боротьбі з корупцією та незаконною діяльністю» (надалі Організація) є добровільною, неприбутковою громадською організацією для спільної реалізації та захисту громадянами своїх прав і свобод, яка створена згідно Конституції України та Закону України „Про громадські об'єднання”.
 1.2. Організація здійснює свою діяльність на основі принципів законності та гласності, самоврядування, добровільності, спільності інтересів і рівності прав її членів. Всі основні питання статутної діяльності Організації повинні вирішуються на зборах всіх членів або представників членів об'єднання.
 1.3. Організація є юридичною особою з моменту її державної реєстрації, має самостійний баланс, відокремлене майно, рахунки в банківських установах, необхідні печатки, штампи, бланки, символіку та іншу атрибутику, зразки яких затверджуються Правлінням. Символіка реєструється в порядку, встановленим чинним законодавством України.
 1.4. Організація в своїй діяльності керується Конституцією України, законами України „Про громадські об'єднання”, „Про засади запобігання і протидії корупції ”, „Про демократичний цивільний контроль над воєнною організацією, та правоохоронними органами держави”, міжнародними Конвенціями ратифікованими Верховною Радою України, чинним законодавством України, та цим Статутом.
 1.5. Назва Організації:
 1.5.1 Повна назва українською мовою: ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ПО БОРОТЬБІ З КОРУПЦІЄЮ ТА НЕЗАКОННОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ»;
 1.5.2 Скорочена назва українською мовою: ГО «ПО БОРОТЬБІ З КОРУПЦІЄЮ ТА НЕЗАКОННОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ»;

 1.5.3 Повна назва англійською мовою: NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATION «ANTI-CORRUPTION AND ILLEGAL ACTIVITY» 

1.5.4.Скорочена назва англійською мовою: NGO «ACIA»
1.6. Організація може використовувати свою назву на бланках, печатках, штампах, у символіці та атрибутиці.
1.7. Місцезнаходження: Україна, 09800, Київська область, Тетіївський район, місто Тетіїв, вул. К.Маркса 84
2. МЕТА, ЗАВДАННЯ, ПРАВА ТА ОСНОВНІ ФОРМИ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ
2.1. Основною метою діяльності Організації є: сприяння в установленому порядку боротьбі з корупцією та незаконною діяльністю, громадський контроль за дотриманням Конституції та законів України посадовими особами державних органів влади, органів місцевого самоврядування, правоохоронних органів, прокуратурою та судами та захист прав і законних інтересів членів Організації.
2.2. Завданнями Організації є: 
2.2.1. громадська підтримка Президента України по очищенню суспільства від корупції;
2.2.2. сприяння розвитку і зміцненню демократичної, соціальної і правової держави, верховенства права та законів;
2.2.3. сприяння підвищенню в суспільстві рівня поваги до закону і правопорядку;
2.2.4. сприяння підвищенню авторитету органів прокуратури України;
2.2.5. сприяння правоохоронним органам, які відповідно до законодавства України здійснюють функції у сфері протидії корупції та незаконної діяльності;
2.2.6. участь у заходах запобігання та протидії корупції та боротьбі з незаконною діяльністю (крім випадків, коли це віднесено законом до компетенції уповноважених суб'єктів у сфері протидії корупції та боротьби з незаконною діяльністю);
2.2.7. здійснення комплексу організаційних, інформаційних заходів відповідно до Конституції і законів України з метою неухильного дотримання законності й відкритості в діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування;
2.2.8. громадський контроль за діяльністю державних органів влади та їх посадових осіб, органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб, за забезпеченням норм службової етики державними службовцями та осіб прирівняних до них;
2.2.9. сприяння практичному здійсненню місцевих, регіональних, державних та міжнародних програм, що спрямовані на профілактику корупції та боротьбу з незаконною діяльністю;
2.2.10. сприяння розвитку громадянського суспільства в загальній концепції розвитку держави через участь у соціальному діалозі громадськості та влади;
2.2.11. здійснення аналізу ефективності реалізації заходів, що вживаються для запобігання і протидії корупції та боротьбі з незаконною діяльністю в Україні органами державної влади та управління, спеціально уповноваженими суб’єктами у сфері протидії корупції та боротьби з незаконною діяльністю, інститутами громадянського суспільства та іншими організаціями й установами;
2.2.12. сприяння підвищенню авторитету органів влади та ефективності реалізації державної антикорупційної стратегії, консолідації зусиль всіх інститутів громадянського суспільства;
2.2.13. організація та здійснення громадського контролю за виконанням законів у сфері запобігання і протидії корупції на підставі та в порядку, визначеному законами;
2.2.14. забезпечення громадського контролю за використанням коштів державного бюджету і місцевих бюджетів;
2.2.15. сприяння реалізації прав громадян на отримання достовірної інформації, правової допомоги;
2.2.16. сприяння засобам масової інформації, інформаційним агентствам у неупередженому, вільному, достовірному висвітленню порушень антикорупційного законодавства України;
2.2.17. інформування широких кіл громадськості про заходи, які вживаються керівництвом держави, державними, правоохоронними та іншими органами у сфері запобігання та протидії корупції;
2.2.18. сприяння у забезпеченні національної безпеки України та її державних інтересів, підтримці громадського правопорядку, боротьбі зі злочинністю та правопорушеннями;
2.2.19. сприяння поширенню і вживанню досвіду у сфері соціальної, антикорупційної і правової захищеності громадян;
2.2.20. надання правової допомоги фізичним та юридичним особам;
2.2.21. організація і проведення мирних заходів, акцій, демонстрацій та мітингів;
2.2.22. здійснення організаційної і методичної допомоги з питань правової захищеності;
2.2.23. проведення учбових практикумів, семінарів, засідань «круглих столів», конференцій, шкіл, дискусій, соціологічних досліджень.
2.2.24. сприяння боротьбі з незаконним ігровим бізнесом;
2.2.25. участь у протидії незаконних забудов;
2.2.26. сприяння правоохоронним органам у боротьбі з незаконним обігом наркотичних засобів та прекурсорів;
2.2.27. громадський контроль за збором та використанням податків, сплачених платниками податків;
2.2.28. розробка та сприяння реалізації програм реформування різних сфер життя українського суспільства;
2.2.29. сприяння створенню антикорупційних умов для розвитку освіти, праці та відпочинку, культурного та фізичного розвитку дітей, підлітків та молоді, наданню соціально-побутової допомоги малозабезпеченим та незахищеним верствам населення;
2.2.30. здійснення інформаційно-аналітичної роботи з метою виявлення та усунення причин і умов, які сприяють корупції та незаконній діяльності, прогнозування та розробка пропозицій і рекомендацій щодо підвищення ефективності протидії корупційним правопорушенням та протидії незаконній діяльності;
2.2.31. поновлення законних прав та інтересів фізичних та юридичних осіб постраждалих внаслідок корупційних діянь;
2.2.32. висвітлення корупційних діянь в засобах масової інформації;
2.2.33. надання консультативно-методичної допомоги в галузі права, щодо дотримання прав людини;
2.2.34. здійснення громадського контролю за дотриманням прав людини;
2.2.35. створення експертних груп за актуальними напрямками та залучення фахівців для участі в опрацюванні важливих питань забезпечення прав людини в діяльності правоохоронних органів, органів місцевого самоврядування;
2.2.36. захист, відстоювання і зміцнення принципів права у суспільних відносинах;
2.2.37. відстоювання основ соціальної справедливості, надання соціальної допомоги потребуючим;
2.2.38. інформування органів державної влади про можливі ознаки корупційних діянь посадових та службових осіб;
2.2.39. сприяння в збереженні та реставрації пам'ятників історії, культури та архітектури;
2.2.40. сприяння у створенні спортивних секцій та секцій з прикладного спорту;
2.2.41. організація та проведення спортивних змагань, змагань з прикладного спорту;
2.2.42. пропаганда здорового способу життя, вихованню морально-етичних, вольових та інтелектуальних здібностей особи, спільної реалізації та захисту законних соціальних, економічних, соціально-культурних спортивних та інших інтересів громадян.
2.2.43. сприяння культурно-духовному відродженню;
2.2.44. організаційна та фінансова підтримка та участь в розробці і реалізації науково-дослідницьких, культурно-просвітницьких проектів та програм, спрямованих на забезпечення духовних і матеріальних потреб населення, на розвиток галузей науки та виробництва, що забезпечують науково-технічний та економічний прогрес, сприяють розвитку системи місцевого самоврядування, реформування системи житлово-комунального господарства;
2.2.45. сприяння в збереженні та відтворення природних ресурсів;
2.2.46. налагодження та сприяння розширенню співробітництва у сфері охорони та захисту довкілля, а також розв‘язання екологічних проблем;
2.2.47. розширення участі громадськості у формуванні екологічної політики, підготовці рішень, реалізація яких може вплинути на стан довкілля; участі громадськості в освітніх, наукових, культурних програмах та діяльності з питань довкілля;
2.2.48. сприяння екологічним громадським організаціям, громадянам, громадам та іншим заінтересованим суб'єктам у їх діяльності з питань довкілля;
2.2.49. розвиток екологічної освіти, науки та культури, просвітницька діяльність, виконання програм, пов'язаних з розвитком природоохоронної справи та спрямованих на розвиток демократичного громадянського суспільства;
2.2.50. сприяння розробці та здійсненню програм, проектів та ініціатив, участь у розробленні проектів відповідних актів органів державної влади та місцевого самоврядування, спрямованих на розвиток природоохоронної справи, захисту екологічних прав, охороні, збереженню та захисту довкілля;
2.2.51. залучення широких верств громадськості, підприємств, установ, організацій, органів державної влади та органів місцевого самоврядування до вирішення екологічних проблем області;
.2.2.52. запобігання забрудненню довкілля, екологічний моніторинг та незалежна екологічна експертиза; вивчення впливу екологічних чинників на здоров'я людини;
2.2.53. збирання, аналіз, поширення та забезпечення доступу до екологічної інформації, створення власних екологічних інформаційних систем і баз даних, видання бюлетенів та іншої друкованої продукції, підготовка аудіо-візуальних матеріалів.
2.2.54. сприяння проведенню ідейно-виховної та агітаційно-пропагандистської роботи щодо виховання у громадян України почуття любові до Батьківщини, вірності народу і державі, формування патріотичної позиції у ставленні до подій суспільного життя, свідомої непримиренності до корупції, казнокрадства, свавілля, демагогії і непрофесіоналізму у державному управлінні, стимулювання їх активної особистої участі у громадській діяльності для досягнення мети і виконання завдань Організації
2.2.55. сприяння військово-патріотичному вихованню молоді, сприяння суспільному, професійному і моральному становленню молодих людей, знаходженню ними гідного місця в суспільстві.
2.3. Для досягнення основної мети Організація проводить наступну діяльність:
2.3.1. представляє та захищає свої законні інтереси та законні права своїх членів в органах державної влади, правоохоронних органах, прокуратурі та судах;
2.3.2. здійснює громадський контроль діяльності органів державної влади через участь в громадських радах при органах влади, шляхом проведення громадської експертизи діяльності органів виконавчої влади та проведенням моніторингу стану корупції та незаконної діяльності, в порядку встановленому законодавством України;
2.3.3. підтримує законодавчі ініціативи, ініціює різні починання в галузі науки, охорони здоров`я, освіти, працевлаштування, направлені на реалізацію та захист соціальних, громадянських, економічних та культурних прав різних верств населення;
2.3.4. координує діяльність членів Організації, спрямовану на досягнення основних статутних завдань Організації, та проводить громадські заходи по протидії корупції та незаконної діяльності;
2.3.5. сприяє створенню безкорупційних умов для освітнього, творчого, культурного та фізичного розвитку дітей, підлітків та молоді;
2.3.6. сприяє створенню антикорупційних умов для розвитку освіти, праці та відпочинку, наданню соціально-побутової допомоги малозабезпеченим та незахищеним верствам населення;
2.3.7. сприяє відкриттю і діяльності центрів підготовки громадських спеціалістів для антикорупційної роботи та боротьбі з незаконною діяльністю;
2.3.8. сприяє поширенню інформації, науково- методичних матеріалів, періодичної преси та сприяє в проведенні науково-практичних конференцій та інших заходів науково-просвітницького характеру в галузі попередження й подолання корупції та боротьбі з незаконною діяльністю;
2.3.9. розробляє та поширює методичні та інформаційні матеріали, літературу щодо вирішення проблем просвіти, соціального захисту, культурно-освітнього розвитку щодо попередження і подолання корупції та незаконної діяльності;
2.3.10. бере участь у проведенні інформаційної та просвітницької діяльності через засоби масової інформації, періодичні видання, власні публікації, видання з питань попередження та подолання корупції та боротьби з незаконною діяльністю;
2.4. Для виконання основних завдань Організація має право:
2.4.1. виступати учасником цивільно-правових відносин, набувати майнові та немайнові права, відповідно до законодавства;
2.4.2. представляти та захищати свої законні інтереси та законні права та інтереси своїх членів в органах влади, правоохоронних органах, прокуратурі та судах;
2.4.3. здійснювати громадську експертизу діяльності органів виконавчої влади та місцевого самоврядування;
2.4.4. одержувати публічну інформацію від розпорядників публічної інформації;
2.4.5. здійснювати моніторинг стану корупції та незаконної діяльності, а також оприлюднювати їх результати;
2.4.6. брати участь у заходах запобігання та протидії корупції та боротьби з незаконною діяльністю (крім випадків, коли це віднесено законом до компетенції уповноважених суб'єктів у сфері протидії корупції та боротьби з незаконною діяльністю);
2.4.7. повідомляти про виявлені факти вчинення корупційних правопорушень та незаконної діяльності спеціально уповноваженим суб'єктам у сфері протидії корупції, та боротьби з незаконною діяльністю та громадськості;
2.4.8. запитувати та одержувати від органів державної влади та органів місцевого самоврядування, установ, підприємств, організацій, їхніх посадових осіб в обсягах та порядку, не заборонених законом, інформацію про діяльність щодо запобігання і протидії корупції та боротьбу з незаконною діяльністю;
2.4.9. проводити, замовляти проведення громадської антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових актів, подавати за результатами експертизи пропозиції до відповідних органів державної влади та місцевого самоврядування;
2.4.10. проводити соціологічні дослідження галузі попередження й подолання корупції та боротьби з незаконною діяльністю;
2.4.11. проводити заходи щодо інформування населення з питань запобігання корупції та боротьби з незаконною діяльністю;
2.4.12. здійснювати громадський контроль за виконанням законів у сфері запобігання і протидії корупції та боротьбі з незаконною діяльністю, з використанням при цьому таких форм контролю, які не суперечать законодавству;
2.4.13. здійснювати спостереження прозорості та відкритості виборчого процесу в якості офіційних спостерігачів згідно з виборчим законодавством України;
2.4.14. розповсюджувати інформацію і пропагувати свої мету, цілі та завдання;
2.4.15. засновувати засоби масової інформації: газети, журнали, інформаційні агентства для поширення інформації про свою діяльність;
2.4.16. одержувати від органів державної влади та органів місцевого самоврядування, правоохоронних органів, необхідну інформацію для реалізації своїх завдань;
2.4.17. вносити пропозиції до органів влади та органів місцевого самоврядування;
2.4.18. сприяти об`єднанню зусиль державних, громадських, приватних організацій, а також з установами відповідного рівня з метою розробки та впровадження програм і проектів боротьби з корупцією та боротьби з незаконною діяльністю;
2.4.19. ідейно, організаційно та матеріально підтримувати інші об'єднання громадян, надавати допомогу в їх створенні;
2.4.20. сприяти іншим об'єднанням громадян у розробці та впровадженню програм та проектів, що відповідають завданням Організації;
2.4.21. сприяти здійсненню просвітницької та науково-методичної діяльності по боротьбі з корупцією та незаконною діяльністю;
2.4.22. брати участь в організації та в проведенні міжнародних, національних та регіональних конференцій, форумів, симпозіумів, прес-конференцій, громадських слухань, круглих столів, виставок, тощо з питань подолання корупції та незаконної діяльності;
2.4.23. брати участь у суспільній діяльності, проводити масові заходи (збори, мітинги, демонстрації тощо);
2.4.24. мати власну символіку, яка підлягає державній реєстрації у порядку, визначеному законодавством України;
2.4.26. відкривати громадські приймальні;
2.4.27. для виконання статутних завдань і цілей Організація може безпосередньо здійснювати необхідну господарську діяльність без мети отримання прибутку, господарську та іншу комерційну діяльність шляхом утворення госпрозрахункових установ, підприємств і організацій із статусом юридичної особи, у порядку, встановленому законом;
2.4.28. підтримувати прямі міжнародні контакти та зв’язки, укладати з іноземними партнерами угоди, що не суперечать чинному законодавству та міжнародним угодам України;
2.4.29. засновувати та вступати в міжнародні громадські (неурядові) організації, утворювати міжнародні спілки об’єднань громадян;
2.4.30. підтримувати прямі міжнародні контакти і зв'язки, укладати відповідні угоди, а також брати участь у здійсненні заходів, що не суперечать міжнародним зобов’язанням України;
2.4.31. відкривати відокремлені підрозділи Організації по всій території України;
2.4.32. направляти членів Організації у відрядження для навчання, стажування, ознайомлення з досвідом діяльності громадських організацій, участі в нарадах, конференціях, семінарах та інших спільних заходах, у тому числі за кордон;
2.4.33. надавати матеріальну та соціальну допомогу членам Організації;
2.4.34. брати участь в організації та проведенні спортивних змагань, видовищних та культурних заходів;
2.4.35. організовувати та проводити заходи за участю членів Організації як на території України, так і за її межами;
2.4.36. організовувати виготовлення офіційної, пам'ятної та нагородної атрибутики з символікою Організації;
2.4.37. отримувати допомогу у вигляді коштів або майна, що надходить безоплатно у вигляді членських внесків, безповоротної фінансової допомоги, пожертв, грантів, доходів від проведення спеціальних заходів (благодійних акцій), самостійно вирішувати питання про їх використання;
2.4.38. проводити громадську екологічну експертизу та незалежну оцінку забруднення навколишнього середовища;
2.4.39. Перелік прав та обов'язків Організації не є вичерпним, громадська організація може мати також інші права та обов'язки, які встановлені виключно законами України.
3. ЧЛЕНИ ОРГАНІЗАЦІЇ, ЇХ ПРАВА ТА ОБОВ`ЯЗКИ
3.1. Засновники Організації є першими членами Організації, які не мають переваг в правах перед іншими членами громадської організації, а після прийняття рішення про легалізацію організації всі права засновників на засновану громадську організацію переходять до вищого органу організації - загальних зборів Організації.
3.2. Членами Організації можуть бути фізичні особи, що досягли 18 років, які поділяють мету та завдання організації, беруть участь у виконанні статутних завдань, визнають вимоги цього Статуту, та сплачують внески. Розмір та порядок сплати внесків визначаються Положенням про членські внески, яке затверджується Правлінням.
3.3. Членство у Організації є нематеріальним правом та не може передаватися іншій особі. Вступ до Організації громадян України здійснюється на підставі їх особистих письмових заяв, які подаються до Організації. Членство у Організації є фіксованим, члену Організації на строк членства в організації видається службове посвідчення, зразки якого затверджує Правління.
3.4. Організація може надавати почесне членство. Почесними членами можуть бути фізичні особи, які внесли значний внесок в антикорупційну діяльність та боротьбу з незаконною діяльністю. Почесне членство в Організації затверджується рішенням Правління.
3.5. Всі члени Організації мають рівні права встановлені законами України та Статутом.
3.6. Прийом до Організації громадян України здійснюється Правлінням на підставі письмової заяви. Рішення щодо прийому приймається Правлінням на його засіданні простою більшістю голосів.
3.7. Членство в Організації припиняється у випадках:
3.7.1. добровільного припинення членства в Організації відповідно до поданої заяви;
3.7.2. виключення з членів Організації:
3.7.3. автоматичного припинення членства у випадках, передбачених Статутом.
3.8. Добровільне припинення членства в Організації здійснюється шляхом подання письмової заяви до Організації. Рішення Правління у випадку добровільного припинення членства не вимагається. Датою припинення членства є дата подачі заяви.
3.9. Підстави для виключення з членства в Організації:
3.9.1. виявлення невідповідності вимогам щодо членства в Організації;
3.9.2. невиконання статутних обов’язків, в тому числі, порушення Статуту, а також невиконання рішень керівних органів Організації, які є обов’язковими для всіх членів;
3.9.3. бездіяльність та втрата зв’язку з організацією, член організації, який у встановлений період без поважних причин не пройшов перереєстрацію, після прийняття відповідного рішення керівним органом організації, вважається вибулим з організації як такий, що втратив зв’язок з нею;
3.9.4. вчинення дій, що дискредитують організацію: поширення відомостей, що не відповідають дійсності або викладені неправдиво та завдають шкоди інтересам, або діловій репутації Організації;
3.9.5. порушення обов’язків щодо сплати вступних та щорічних членських внесків;
3.10. За виключеним із Організації зберігається право апелювати до керівних органів організації. Апеляція повинна бути розглянута Головою правління, Правлінням не пізніше, ніж за два місяці після її подання або на черговому З'їзді Організації.
3.11. Припинення членства настає автоматично у наступних випадках:
3.11.1. несплати щорічних членських внесків більше одного року;
3.11.2. визнання члена Організації недієздатною особою у встановленому законом порядку;
3.11.3. набрання законної сили обвинувального вироку щодо члена, який скоїв злочин;
3.11.4. смерті члена Організації.
3.12. Голова, перший заступник голови, заступники голови, члени Правління можуть бути виключені з організації виключно за рішенням З’їзду Організації.
3.13. Члени керівних органів відокремлених підрозділів Організації (голови, їх заступники) можуть бути виключені з організації лише за рішенням Правління.
3.14. Члени Організації мають право:
3.14.1. здійснювати громадський контроль та моніторинг діяльності органів влади, органів місцевого самоврядування, правоохоронних органів та прокуратури;
3.14.2. запитувати публічну інформацію від органів державної влади та їх посадових осіб;
3.14.3. брати участь в заходах щодо запобігання та виявлення корупції та боротьбі з незаконною діяльністю (крім випадків, коли це віднесено законом до виключної компетенції спеціально уповноважених суб'єктів у сфері протидії корупції та боротьби з незаконною діяльністю);
3.14.4. повідомляти про виявлені факти вчинення корупційних правопорушень та незаконної діяльності спеціально уповноваженим суб'єктам у сфері протидії корупції та боротьбі з незаконною діяльністю та громадськості;
3.14.5. обирати та бути обраним до керівних органів Організації;
3.14.6. вносити пропозиції в керівні органи Організації з питань, що пов'язані з його діяльністю;
3.14.7. одержувати будь-яку інформацію про діяльність Організації;
3.14.8. добровільно припиняти своє членство у Організації на підставі поданої заяви.
3.15. Члени Організації зобов'язані:
3.15.1. брати участь у роботі Організації;
3.15.2. дотримуватись положень цього Статуту;
3.15.3. виконувати рішення керівних органів Організації;
3.15.4. сприяти поширенню інформації про діяльність Організації;
3.15.5. своєчасно сплачувати одноразовий вступний внесок та щорічні членські внески.
3.16. здійснювати інші права та обов'язки, не заборонені законом, згідно Статуту.
3.17. У разі добровільного припинення членства в Організації або виключення з членства в Організації вступні та членські внески не повертається.
3.18. Організація не несе відповідальності за зобов’язаннями своїх членів, як і останні не несуть відповідальності за зобов’язаннями Організації.
4. ПОРЯДОК УТВОРЕННЯ ТА ДІЯЛЬНІСТЬ ОРГАНІВ УПРАВЛІННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ
4.1.1. Органами управління Організації є З'їзд, Правління, Голова.
4.1.2. Вищим керівним органом Організації є З'їзд. З'їзд скликаються Правлінням в міру необхідності, але не рідше одного разу на три роки. В позачерговому порядку З'їзд скликаються за рішенням Правління, Головою, або на вимогу більшості Членів організації, про що вони надсилають письмове повідомлення на ім'я Голови. Рішення можуть прийматися в порядку письмового опитування. 
4.1.3. Дата, місце та порядок денний проведення З'їзду визначається Правлінням, норми представництва на З’їзд затверджуються Головною, про що відокремлені підрозділи Організації сповіщаються повідомленням. Повідомлення про З'їзд надсилається поштою, факсом, електронною поштою або кур’єром чи іншими засобами зв’язку не пізніше ніж за 20 днів до проведення З'їзду. Делегатами З’їзду за посадою є Голова, перший заступник Голови, члени Правління, Голови відокремлених підрозділів.
4.1.4. З'їзд вважаються легітимними, якщо на ньому присутні більше 2/3 обраних делегатів. Рішення З'їзду з питань, зазначених в пунктах 4.2.1., 4.2.2, 4.2.3., 4.2.5., 4.2.6., 4.2.7., 4.2.8., приймаються 3/4 голосів делегатів, присутніх на З'їзді, з решти питань рішення приймаються простою більшістю голосів. 
4.2. До компетенції З'їзду належать:
4.2.1. затвердження Статуту Організації та внесення змін і доповнень до нього;
4.2.2. обрання та відкликання Голови;
4.2.3. обрання та відкликання Правління;
4.2.4. визначення основних напрямків діяльності Організації;
4.2.5. прийняття Програми та Концепції діяльності Організації;
4.2.6. здійснення права власності на майно та грошові кошти Організації;
4.2.7. прийняття рішення про реорганізацію та ліквідацію Організації;
4.2.8. розгляд і затвердження звітів Правління;
4.2.9. вирішення інших Статутних повноважень щодо діяльності Організації, в тому числі і повноважень наданих Правлінню та Голові. З’їзд може приймати рішення з будь-яких питань діяльності Організації.
4.3. Постійно діючим центральним статутним органом Організації в період між З’їздами, є Правління, що колегіально на своїх засіданнях вирішує основні питання діяльності, що входять до повноважень Правління.
4.4. Правління обирається З’їздом, який визначають кількість його членів і строк повноважень.
4.5. До повноважень Правління належать:
4.5.1. виконання рішень З’їзду та статутних завдань Організації;
4.5.2. затвердження планів діяльності Організації, які випливають з основних завдань;
4.5.3. вносить на розгляд З’їзду пропозиції з основних напрямків діяльності;
4.5.4. скликає черговий та позачерговий З’їзд, визначає дату, місце проведення і порядок денний З’їзду;
4.5.5. скликає позачергові Загальні Збори відокремлених підрозділів, визначає дату, місце проведення і порядок денний Загальних Зборів відокремлених підрозділів;
4.5.6. прийняття рішень про відкриття (припинення діяльності) відокремлених підрозділів Організації;
4.5.7. затвердження зразків атрибутики та символіки Організації;
4.5.8. затверджує бюджет і кошторис витрат Організації;
4.5.9. прийняття рішень про включення (виключення з) Членів Організації;
4.5.10. прийняття рішень про вступ до громадських спілок або про вихід з них;
4.5.11. затвердження Положень про вступні та членські внески Організації;
4.5.12. ініціювання пропозицій до З’їзду щодо внесення змін до персонального складу Правління;
4.5.13. прийняття рішень про заснування та про ліквідацію госпрозрахункових установ, організацій, підприємств Організації, затвердження їх статутів та положень;
4.5.14. прийняття рішень про заснування та про ліквідацію засобів масової інформації (газети, журнали, інформаційні агентства);
4.5.15. прийняття рішень про утворення в складі Організації департаментів та управлінь;
4.5.16. прийняття рішень про відкриття (припинення діяльності) громадських приймалень Організації;
4.5.17. затвердження Положення про відокремлені підрозділи Організації;
4.5.18. здійснення інших повноважень, що не віднесені до компетенції З’їзду.
4.6. Правління збирається на чергові засідання не менше як один раз на квартал, а в позачерговому порядку - на вимогу Голови, або більшості членів Правління.
4.6.1. Правління вправі приймати рішення, якщо в засіданні взяла участь не менше 60% членів Правління.
4.6.2. Рішення Правління приймаються простою більшістю голосів членів Правління, присутніх на засіданні, за винятком рішень щодо ініціювання пропозицій до З’їзду, щодо внесення змін та доповнень до Статуту, припинення діяльності відокремлених підрозділів, які приймаються 3/4 від загальної кількості членів Правління.
4.6.3. Протокол засідання Правління оформляється та підписується Головою.
4.6.4. Дата, місце та порядок денний засідань Правління визначаються Головою, про що члени Правління сповіщаються письмовим повідомленням, підписаним Головою. Такі повідомлення надсилаються поштою або факсом чи іншим засобами зв’язку за останньою зареєстрованою адресою членів Правління не пізніше ніж за 10 днів до визначеної дати проведення засідання Правління.
4.6.5. Дострокове припинення або зупинення повноважень більше ніж трьох членів правління є підставою скликання позачергового З’їзду. Нові члени правління обираються в загальному порядку на позачерговому З’їзді.
4.6.6. Якщо окремі члени Правління письмово повідомили до початку засідання Правління про неможливість взяти особисту участь у засіданні, вони мають право голосувати з використанням засобів зв'язку (телефон, електронна пошта, Інтернет тощо) одночасно або до моменту закінчення засідання.
4.6.7. У випадку проведення письмового опитування за допомогою електронної пошти рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосували у письмовій формі не менше 60% членів Правління. Члени Правління зобов'язані письмово підтвердити результати свого голосування або відмову від голосування не пізніше трьох робочих днів з дати надсилання питання.
4.7. Голова є вищою посадовою особою Організації, який здійснює поточне керівництво діяльністю Організації та Правління.
4.8. Голова, за посадою є членом Правління, обирається та відкликається З’їздом, який визначає строк його повноважень.
4.9. Голова має такі повноваження:
4.9.1. діє від імені Організації, без довіреності представляє її інтереси у стосунках з державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, незалежно від форми власності та юридичного статусу, з правом підпису документів, договорів та інших правочинів в межах своєї компетенції;
4.9.2. очолює Правління, керує його роботою та забезпечує діяльність Правління;
4.9.3. головує на засіданнях Правління;
4.9.4. скликає позачерговий З’їзд;
4.9.5. визначає дату, місце та порядок денний позачергового З’їзду;
4.9.6. скликає позачергові Загальні Збори відокремлених підрозділів Організації;
4.9.7. визначає дату, місце та порядок денний позачергових Загальних Зборів відокремлених підрозділів Організації:
4.9.8. скликає засідання Правління;
4.9.9. визначає дату, місце та порядок денний засідань Правління;
4.9.10. здійснює загальне керівництво підготовкою питань, які підлягають розгляду З’їздом та Правлінням;
4.9.11. розпоряджається майном та коштами Організації в межах наданих йому З’їздом повноважень;
4.9.12. підписує фінансові та інші документи, укладає господарські, цивільно-правові угоди та договори, відкриває рахунки в установах банків;
4.9.13. підписує протоколи та рішення Правління;
4.9.14. видає накази та розпорядження;
4.9.15. інформує Правління про реалізацію статутної мети та завдань Організації;
4.9.16 затверджує зразки печаток, штампів, бланків, посвідчень організації, централізовано замовляє виготовлення печаток і штампів Організації;
4.9.17. репрезентує Організацію у зносинах з державними органами і організаціями, громадськими об'єднаннями, зарубіжними організаціями;
4.9.18. затверджує штатний розклад апарату забезпечення діяльності Організації;
4.9.19. здійснює прийом на роботу та звільняє з роботи працівників апарату забезпечення діяльності Організації,
4.9.20. розглядає заяви, скарги та апеляції членів Організації;
4.9.21. розглядає та реагує на пропозиції та скарги громадян;
4.9.22. призначає, звільняє з посад керівників громадських приймалень;
4.9.23. затверджує Положення про громадські приймальні Організації;
4.9.24. заохочує та накладає дисциплінарні стягнення на працівників апарату забезпечення діяльності Організації;
4.9.25. веде та зберігає протоколи засідань Правління;
4.9.26. відповідає за ведення внутрішньої документації Правління;
4.9.27. здійснює облік членів Організації;
4.9.28. повідомляє членів правління про засідання Правління;
4.9.29. веде реєстр делегатів З’їзду;
4.9.30. призначає, звільняє з посад першого заступника та заступників Голови;
4.9.32. призначає, звільняє з посад начальників, перших заступників, заступників департаментів та управлінь Організації.
4.9.33. призначає на посади та звільняє з посад голів та членів Правлінь відокремлених підрозділів Організації;
4.9.34. скасовує або призупиняє виконання рішень статутних органів відокремлених підрозділів Організації у разі порушення ними чинного законодавства та Статуту;
4.9.35. контролює законність використання коштів та майна Організації відокремленими підрозділами організації;
4.9.36. отримувати інформацію від посадових осіб Організації та відокремлених підрозділів, щодо використання коштів, майна та фінансово-господарської діяльності;
4.9.37. приймає рішення про проведення аудиторських перевірок;
4.9.38. представляє Правлінню звіт про свою роботу;
4.9.39. затверджує Положення про департаменти та управління Організації.
4.9.40. забезпечує адміністративну та господарську діяльність Організації;
4.9.41. має право делегувати частину своїх повноважень заступникам;
4.9.42. організує та відповідає за стан діловодства та кадрової роботи Організації;
4.9.43. здійснює інформаційно - технічне забезпечення діяльності Організації;
4.9.44. відповідає за забезпечення Організації транспортом, засобами зв’язку, оргтехнікою, розхідними матеріалами, канцелярськими товарами та періодичними виданнями;
4.9.45. здійснює забезпечення Організації, відокремлених підрозділів організації інформаційно- методичними матеріалами по основній статутній діяльності;
4.9.46. організовує роботу, пов'язану із захистом персональних даних при їх обробці.
4.10. У разі тимчасової відсутності Голови (відпустка, відрядження, непрацездатність, тощо) його обов'язки виконує перший заступник Голови, який має право без довіреності здійснювати повноваження Голови, якщо інше не передбачено діючим законодавством України.
5. ПОРЯДОК ЗВІТУВАННЯ КЕРІВНИХ ОРГАНІВ ОРГАНІЗАЦІЇ ПЕРЕД ЇЇ ЧЛЕНАМИ (УЧАСНИКАМИ)
5.1. Голова забезпечує озвучування на З’їзді звіту по виконанню статутних завдань.
5.2. Голова у 30 денний терміни надає відповіді письмово або електронною поштою на запити членів Організації, щодо діяльності керівних органів та реалізації статутних завдань.
5.3. Голова має забезпечити для членів Організації вільний доступ до інформації про діяльність Організації, у тому числі про прийняті рішення та про здійсненні статутні завдання.
6. ПОРЯДОК ОСКАРЖЕННЯ РІШЕНЬ, ДІЙ ЧИ БЕЗДІЯЛЬНОСТІ КЕРІВНИХ ОРГАНІВ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА РОЗГЛЯДУ СКАРГ.
6.1. Члени Організації мають право оскаржити рішення, дію або бездіяльність іншого члена Організації, Голови, Правління, Загальних зборів, З’їзду шляхом подання письмової скарги, а саме:
6.1.1. на дії, бездіяльність або рішення члена Організації - первинна скарга подається до Голови, який зобов'язаний отримати письмові пояснення від особи, дії, бездіяльність або рішення якого оскаржується, та протягом 20 (двадцяти) робочих днів розглянути скаргу із письмовими поясненнями та повідомити про результати її розгляду скаржника. В разі відхилення скарги - повторна скарга подається до Правління, яке зобов'язане розглянути скаргу на найближчому засідання, із обов'язковим викликом члена Організації, який скаржиться, а також члена Організації, бездіяльність або рішення якого оскаржується. В разі відхилення скарги Правлінням - повторна скарга подається до З’їзду, який зобов'язаний розглянути, із обов'язковим викликом члена Організації який скаржиться, а також члена організації дії, бездіяльність або рішення якого оскаржується;
6.1.2. на дії, бездіяльність або рішення Голови, - первинна скарга подається до Правління, яке зобов'язане розглянути скаргу на найближчому засідання, із обов'язковим викликом члена організації, який скаржиться, а також Голови дії, бездіяльність або рішення якого оскаржується. В разі відхилення скарги Правлінням - повторна скарга подається до З’їзду, який зобов'язаний розглянути скаргу, із обов'язковим викликом члена, який скаржиться, а також Голови дії, бездіяльність або рішення якого оскаржується;
6.1.3. на дії, бездіяльність або рішення члена Правління - первинна скарга подається до Голови, який зобов'язаний розглянути скаргу протягом 20 робочих днів, із обов'язковим викликом члена Організації, який скаржиться, а також члена Правління дії, бездіяльність або рішення якого оскаржується. В разі відхилення скарги Голови - повторна скарга подається до З’їзду, який зобов'язаний розглянути скаргу, із обов'язковим викликом члена, який скаржиться, а також члена Правління дії, бездіяльність або рішення якого оскаржується.
6.2 Скарга, яка потребує розгляду на позачерговому З’їзді, є підставою для скликання такого З’їзду протягом тридцяти днів з дня надходження такої скарги;
6.2. На дії, бездіяльність або рішення З’їзду Організації - до суду, відповідно до чинного законодавства на момент оскарження таких дій, бездіяльності або рішень.
7. ПОРЯДОК УТВОРЕННЯ ТА ДІЯЛЬНОСТІ ВІДОКРЕМЛЕНИХ ПІДРОЗДІЛІВ ОРГАНІЗАЦІЇ
7.1. Організація має право створювати відокремлені підрозділи, які створюються за територіальною ознакою, згідно з адміністративно-територіальним устроєм України, та не мають статусу юридичної особи. Відокремлені підрозділи Організації діють на підставі цього Статуту та Положення про відокремлені підрозділи, що затверджується рішенням Правління.
7.2. Відокремлені підрозділи Організації створюються (припиняють діяльність) рішенням Правління, в порядку встановленому діючим законодавством та Статутом.
7.3. Органи управління відокремленого підрозділу:
7.3.1. Органами управління відокремленого підрозділу є Загальні збори відокремленого підрозділу, Голова підрозділу, Правління підрозділу. Вищим керівним органом відокремленого підрозділу є Загальні збори відокремленого підрозділу (далі - Збори). Колегіальним виконавчим органом управління відокремленого підрозділу в період між Зборами відокремленого підрозділу є Правління підрозділу. Вищою посадовою особою відокремленого підрозділу є Голова підрозділу, що за посадою є членом Правління підрозділу, який здійснює поточне керівництво діяльністю відокремленого підрозділу та його Правління:
7.3.2. Чергові Збори скликаються в міру необхідності, але не рідше одного разу на рік. В позачерговому порядку Збори скликаються за рішенням Голови підрозділу, Правління підрозділу, на вимогу більшості членів відокремленого підрозділу Організації, що перебувають на обліку у відокремленому підрозділі, про що вони надсилають письмове повідомлення на ім'я Голови підрозділу або Голови Організації. Рішення можуть прийматися в порядку письмового опитування. Головує на Зборах відокремленого підрозділу Голова підрозділу, якщо загальними Зборами відокремленого підрозділу не прийнято іншого рішення;
7.3.3. У разі необхідності позачергові Збори відокремленого підрозділу можуть бути скликані Головою або Правлінням. При цьому в разі конфлікту рішень між керівництвом відокремленого підрозділу та Організації остаточним є рішення керівництва Організації (Голови або Правління). В разі прийняття керівництвом Організації (Головою, Правлінням) спеціального рішення щодо головування на Зборах відокремленого підрозділу, це рішення є остаточним і підлягає безумовному виконанню Зборами відокремленого підрозділу;
7.3.3. Дата, місце та порядок денний проведення чергових Зборів відокремленого підрозділу визначається Правлінням підрозділу, про що члени Організації, що перебувають на обліку у відокремленому підрозділі сповіщаються письмовим повідомленням, підписаним Головою підрозділу. Таке повідомлення надсилається поштою або факсом не пізніше ніж за 14 днів до проведення Зборів за останньою зареєстрованою адресою члена Організації.
7.3.4. 3бори відокремленого підрозділу вважаються легітимними, якщо на них присутні більше половини членів, що перебувають на обліку у відокремленого підрозділу. Рішення Зборів з питань, зазначених в пункті 7.3.5.2., 7.3.5.3 приймається 3/4 членів відокремленого підрозділу, присутніх на Зборах, з решти питань рішення приймаються більшістю голосів.
7.3.5. До компетенції Загальних Зборів відокремленого підрозділу належать:
7.3.5.1. визначення основних напрямків та програм діяльності відокремленого підрозділу;
7.3.5.2. висловлення недовіри Голові підрозділу з одночасним поданням Голові Організації кандидатур для призначення на посади Голови підрозділу;
7.3.5.3. обрання делегатів на роговий та позачерговий З’їзд Організації;
7.3.5.4. вирішення інших питань щодо діяльності відокремленого підрозділу, в тому числі і повноважень наданих Правлінню підрозділу.
7.3.6. Правління підрозділу підзвітне Загальним зборам відокремленого підрозділу та Голові Організації, складається з трьох осіб (голова підрозділу, перший заступник голови підрозділу та заступник голови підрозділу), які призначаються на посади наказом Голови. Термін повноважень Правління відокремленого підрозділу три роки, Правління здійснює свої повноваження до призначення нового складу Правління в порядку передбаченому цим Статутом. Члени Правління відокремленого підрозділу не одержують заробітну плату за свою роботу в цих органах. 
7.3.7. Повноваження Правління відокремленого підрозділу:
7.3.7.1. колегіальне керівництво діяльністю відокремленого підрозділу в період між зборами;
7.3.7.2. виконання рішень загальних зборів відокремленого підрозділу і рішень керівних органів Організації;
7.3.7.3. затвердження планів діяльності, які випливають з статутних завдань Організації;
7.3.7.4. визначення дати, місця проведення,повістки чергових Загальних зборів відокремленого підрозділу;
7.3.7.5. сприяння розширенню джерел фінансування Організації;
7.3.7.6. здійснення інших повноважень, що не віднесені до компетенції Зборів.
7.3.8. Правління збирається на чергові засідання не менше як один раз на квартал, а в позачерговому порядку - на вимогу Голови підрозділу, або більшості Правління підрозділу.
7.3.8.1. Правління підрозділу вправі приймати рішення, якщо в засіданні взяла участь не менше 60% членів Правління підрозділу.
7.3.8.2. Рішення приймаються простою більшістю голосів членів Правління підрозділу, присутніх на засіданні Правління підрозділу.
7.3.8.2. При прийнятті рішень кожен член Правління підрозділу має один голос. Рішення Правління підрозділу оформляється протоколом за підписом Голови підрозділу.
7.3.8.3. Дата, місце та порядок денний засідань Правління підрозділу визначаються Головою підрозділу, про що члени Правління підрозділу сповіщаються письмовим повідомленням, підписаним Головою підрозділу. Такі повідомлення надсилаються поштою або факсом не пізніше ніж за 10 днів до визначеної дати проведення засідання за останньою зареєстрованою адресою члена Правління.
7.3.9. Кожен член Правління підрозділу має право репрезентувати відокремлений підрозділ у відносинах з органами державної влади та місцевого самоврядування, громадськими об'єднаннями, зарубіжними організаціями у межах повноважень.
7.3.10. Голова підрозділу призначається на посаду, звільняється або відсторонюється від посади наказом Голови.
7.3.11. Голова підрозділу має такі повноваження:
7.3.11.1. діє від імені відокремленого підрозділу без доручення та представляє його інтереси у стосунках з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, незалежно від форми власності, а також із зарубіжними організаціями в міжнародних зв’язках і відносинах;
7.3.11.2. за посадою є членом Правління підрозділу, головує на засіданнях Правління підрозділу;
7.3.11.3. здійснює керівництво діяльністю відокремленого підрозділу та Правління підрозділу;
7.3.11.4. скликає чергові та позачергові Збори відокремленого підрозділу;
7.3.11.5. скликає засідання Правління підрозділу;
7.3.11.6. визначає дату, місце та порядок денний засідань Правління підрозділу;
7.3.11.7. здійснює загальне керівництво підготовкою питань, які підлягають розгляду Зборами та Правлінням відокремленого підрозділу;
7.3.11.8. підписує протоколи Правління підрозділу;
7.3.11.9. видає накази обов’язкові для виконання членами Організації відокремленого підрозділу;
7.3.11.10. інформує Правління про стан справ у відокремленому підрозділі;
7.3.11.11. розглядає та реагує на пропозиції та скарги громадян;
7.3.11.12. забезпечує організаційну та кадрову роботу відокремленого підрозділу;
7.3.11.13. здійснює оперативне інформування з питань діяльності відокремленого підрозділу;
7.3.11.14. веде та зберігає протоколи засідань Правління відокремленого підрозділу;
7.3.11.15. відповідає за ведення внутрішньої документації Правління підрозділу;
7.3.11.16. контролює сплату членських внесків членами Організації, що перебувають на обліку в відокремленому підрозділі;
7.3.11.17. представляє Загальним зборам відокремленого підрозділу звіт про свою роботу.
7.3.11.18. несе персональну відповідальність за збереження та використання майна та коштів переданих Організацією для функціонування відокремленого підрозділу.
7.3.12. на період тимчасової відсутності Голови підрозділу його обов'язки виконує перший заступник голови підрозділу, який має право без довіреності здійснювати повноваження Голови підрозділу.
7.3.13. Майно та кошти відокремленого підрозділу формуються за рахунок майна та коштів переданого відокремленому підрозділу Організацією та є власністю Організації.
7.3.14. Майно та кошти Організації передані відокремленому підрозділу спрямовуються на досягнення статутної мети діяльності Організації.
7.3.15. Припинення діяльності відокремленого підрозділу відбувається у відповідності до чинного законодавства України.
8. ШТАТНИЙ ПЕРСОНАЛ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ОПЛАТА ПРАЦІ
8.1. Трудові відносини з найманими працівниками Організації регулюються Конституцією України, Кодексом законів про працю України, чинним трудовим законодавством України, трудовим та колективним договорами.
8.2. Трудові договори між робітниками і Організацією, укладаються Головою на підставі чинного трудового законодавства України. На штатних працівників Організації розповсюджується чинне трудове законодавство України.
8.3. Робота щодо підбору штатних працівників апарату забезпечення діяльності Організації ведеться Головою згідно штатного розкладу.
8.4. Оплата праці та заохочення (преміювання) штатних працівників організації здійснюється згідно Закону України „ Про оплату праці ”, відповідно до посадових окладів та штатного розпису Організації, та згідно трудових та колективного договорів.
8.5. Працівники, прийняті на постійну роботу, користуються правами, встановленими чинним законодавством України (відпустка, право на відпочинок, соціальне та пенсійне страхування, тощо) обов'язковими та додатковими соціальними гарантіями, які обумовлюються в трудовому та колективному договорах Організації.
9. МАЙНО ТА КОШТИ ОРГАНІЗАЦІЇ
9.1. Організація є неприбутковою організацією, яка має у своїй власності кошти та майно, необхідні для здійснення своєї статутної діяльності. Організація відповідно до чинного законодавства України здійснює права власника (володіння, користування, розпорядження) щодо належного їй майна згідно з метою і цілями статутної діяльності та у відповідності до цільового призначення даного майна.
9.2. Організація може мати у власності рухоме та нерухоме майно, матеріальні та нематеріальні активи, кошти, а також інше майно, придбане на законних підставах та необхідне для здійснення її статутної діяльності. Майно Організації не підлягає націоналізації, реквізиції, конфіскації або вилученню на інших підставах, окрім випадків передбачених чинним законодавства України.
9.3. Майно та кошти Організації формуються:
9.3.1. за рахунок внесків членів Організації, а також за рахунок благодійних внесків та пожертвувань фізичних і юридичних осіб, у тому числі іноземних;
9.3.2. за рахунок коштів або майна, які надходять безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань;
9.3.3. за рахунок пасивних доходів від використання коштів та іншого майна Організації;
9.3.4. за рахунок грантів по програмах підтримки громадських об'єднань;
9.3.5. за рахунок дотацій або субсидій, отриманих з державного або місцевого бюджетів або у межах благодійної, в тому числі гуманітарної та технічної допомоги, що надається Організації відповідно до міжнародних договорів;
9.3.6. за рахунок коштів від господарської та іншої комерційної діяльності створених Організацію госпрозрахункових установ та організацій, заснованих підприємств;


Обновлен 16 фев 2015. Создан 13 фев 2015  Комментарии       
Имя или Email


При указании email на него будут отправляться ответы
Как имя будет использована первая часть email до @
Сам email нигде не отображается!
Зарегистрируйтесь, чтобы писать под своим ником
УКРАЇНА - ПОНАД УСЕ! Розробка сайту